Wsparcie przekształceń samorządowych w służbie zdrowia

Wsparcie procesów decyzyjnych organów samorządowych - analizy wariantowe i prezentacje wyników

Powodzenie przekształceń w służbie zdrowia w dużej mierze zależy od poprawnego zdefiniowania planowanych rozwiązań. Wymaga to najczęściej analizy różnych wariantów zmian oraz wskazania rozwiązań najbardziej korzystnych. Założenia poszczególnych wariantów będą wpływać na sytuację finansową samorządu oraz zakładu opieki zdrowotnej. Analizy wariantowe umożliwiają ocenę wyników różnych opcji i na tej podstawie przedkładanie rekomendacji. Wyniki analiz mogą następnie być przedstawiane różnym odbiorcom, w tym organom samorządu, w formie prezentacji. Ułatwia to komunikację i zwiększa obiektywność oraz transparentność podejmowanych decyzji.

Przygotowanie planów wybranych rozwiązań na poziomie samorządu - prognozy WPF

Opracowania strategiczne, dotyczące np. wyboru wariantu reorganizacji, często wymagają przełożenia na działania operacyjne samorządu. Zmiany organizacyjne mogą wymagać finansowego angażowania się samorządu w działalność zakładu opieki zdrowotnej. W sytuacjach, w których decyzje kierunkowe zostały podjęte, a wskazane jest zweryfikowanie ich wpływu na sytuację finansową samorządu w kolejnych latach, często niezbędne jest precyzyjne określenie harmonogramów działań, przygotowanie rozwiązań od strony instytucjonalnej, określenie dodatkowych źródeł finansowania oraz ujęcie skutków zmiany źródeł finansowania dla wskaźników dyscypliny budżetowej ujmowanych w WPF.

Przygotowanie i ocena planów wybranych rozwiązań dla  ZOZ - biznesplany ZOZ

W przypadku reorganizowanych zakładów opieki zdrowotnej, zmiany restrukturyzacyjne muszą wpłynąć na przyszłą sytuację finansową tych jednostek. Często ZOZ stoją też przed koniecznością dokonania znaczących inwestycji. Podejmowane decyzje powinny być wsparte przygotowaniem planów, uwzględniających reorganizację ZOZ. Wykorzystanie modeli finansowych pozwala zdiagnozować przyszłą sytuację tych jednostek. W takich przypadkach rozwiązaniem jest opracowanie biznesplanu, uwzględniającego skutki zakładanej reorganizacji. Opracowanie takie wspiera osoby zarządzające ZOZ i pozwala podejmować decyzje w oparciu o weryfikowalne wyniki. Opracowania takie stanowią również ważny element komunikacji pomiędzy zarządzającymi ZOZ a samorządem, jako właścicielem takiego podmiotu.

Wsparcie w zakresie wyboru operatorów bądź inwestorów

Jednym z możliwych rozwiązań w zakresie reorganizacji opieki zdrowotnej jest powierzenie działalności operacyjnej wyspecjalizowanemu podmiotowi, bądź pozyskanie inwestora branżowego. W przypadku wykorzystania modelu operatorskiego działania takie są podejmowane bez względu na formę funkcjonowania ZOZ.

Pozyskanie operatora lub inwestora wymaga zastosowania publicznej procedury wyboru oraz określenia warunków negocjacyjnych. Warunki negocjacyjne mogą obejmować przyszły poziom czynszu, zakres oczekiwań dotyczących przejęcia zadłużenia, czy oczekiwany poziom nakładów inwestycyjnych. Mogą również dotyczyć specyficznych rozwiązań prawnych. Warunki negocjacyjne można określić, badając wpływ planowanych rozwiązań na wyniki finansowe ZOZ, jak i na sytuację finansową samorządu. Prawne wsparcie w procesie przekształceń pozwala eliminować bądź minimalizować zagrożenia. Przygotowanie modeli finansowych pozwala natomiast wyznaczyć warunki brzegowe przyszłego procesu negocjacyjnego oraz prowadzić negocjacje uwzględniając - na bieżąco -ich skutki dla przyszłej sytuacji ZOZ oraz budżetu samorządu.

Wsparcie procesów przekształceniowych w fazie „od ogłoszenia do podpisania umowy”

W przypadku zmian organizacyjnych bądź przekształceń własnościowych niezbędne jest zachowanie trybu publicznego. Wymaga to odpowiedniego doboru sposobu postępowania, określenia procedur oraz wskazania zainteresowanym stronom warunków udziału w postępowaniu. W kolejnych etapach niezbędna jest ocena propozycji od strony finansowej oraz prawnej. Wybór podmiotu zaangażowanego w działalność operacyjną lub w przekształcenia własnościowe zmierza do ujęcia uzgodnionych wspólnie warunków w zawieranej umowie. Opracowanie umowy, z uwzględnieniem wyników procesu negocjacyjnego oraz ryzyk związanych z tym procesem, może być przedmiotem wsparcia przez doradców posiadających doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach.

W przypadku, w którym koncepcja zmian organizacyjnych zmierza do przekształceń, czy to wyłącznie formy prawnej, czy też przekształceń własnościowych, działania takie mogą wymagać sporządzenia operatów szacunkowych, bądź mogą wymagać opinii biegłych księgowych. W tym zakresie dostarczamy niezbędnych rozwiązań obejmujących sporządzenie operatów oraz przygotowania niezbędnych badań, opinii, weryfikacji sprawozdań, planów podziału, czy połączenia. W naszym zespole posiadamy rzeczoznawcę majątkowego, natomiast w zakresie wszelkich działań biegłych księgowych wspiera nas spółka Doradca Auditors.

Projekty zrealizowane:

Powiat Bytowski – Wsparcie procesów decyzyjnych Starostwa - analizy wariantowe koncepcji dalszej formuły funkcjonowania ZOZ, warianty finansowych planów operacyjnych ZOZ, prognozy WPF uwzględniające skutki reorganizacji, prezentacje wyników Radzie Powiatu.

Powiat Gostyniński – Wsparcie procesów decyzyjnych Starostwa - analizy wariantowe koncepcji przekształceń, biznesplany funkcjonowania SPZOZ, prognozy WPF, prezentacje wyników Zarządowi i Radzie Powiatu, wsparcie w procesie wyboru operatora, formułowanie kryteriów negocjacyjnych w procesie wyboru operatora, przygotowanie projektu umowy dzierżawy, udział w negocjacjach.

W zakresie wspierania samorządów w działaniach związanych z restrukturyzacją i przekształceniami w szpitalach samorządowych sporządzaliśmy biznesplany dla przekształcanych publicznych ZOZ. Sporządzaliśmy prognozy budżetów samorządów, uwzględniające skutki przejęcia zadłużenia w procesie przekształceń. Przedstawialiśmy rozwiązania gremiom samorządowym w formie prezentacji. Prace takie prowadziliśmy dla:

  • Powiatu Tomaszowskiego – przekształcenie SPZOZ w Tomaszowie Mazowieckim;
  • Powiatu Rawa Mazowiecka – koncepcje przekształceń SPZOZ, prezentacja programu przed Radą Powiatu;
  • Powiatu Lipnowskiego – przekształcenie SPZOZ w Lipnie;
  • Powiatu Kutnowskiego – przekształcenie SPZOZ w Kutnie;
  • Powiatu Brzezińskiego – przekształcenie SPZOZ w Brzezinach;
  • Powiatu w Starogardzie Gdańskim – przekształcenie SPZOZ w Starogardzie Gdańskim.

Powiat Kartuski – ZOZ był przekształcony, jednakże wnioskowano o objęcie zadłużenia dotacjami w ramach tzw. Planu B. W tym zakresie opracowaliśmy biznesplan dla NZOZ, prognozę budżetu Powiatu, uwzględniającą skutki przejęcia zadłużenia oraz oddłużenia w ramach Planu B, a także przedstawialiśmy rozwiązania organom samorządowym.

SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Sporządzono biznesplan wskazujący na zakres niezbędnych działań restrukturyzacyjnych i skutki tych działań. Biznesplan sporządzono również w celu prezentacji przyszłej sytuacji finansowej szpitala właścicielowi - Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do kontaktu:

Maciej Starczewski

tel. (58) 621 03 31
tel. (58) 621 91 86
mstarczewski@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku