DOSKONALENIE KWALIFIKACJI AUDITORÓW wg ISO 19011 – Wytyczne Dotyczące Auditowania Systemów Zarządzania

Najbliższe terminy

Auditorzy powinni stale doskonalić swoje umiejętności. Wyniki ich pracy są podstawą podejmowania decyzji przez kierownictwo - w wyniku błędów popełnianych przez auditorów wewnętrznych kierownictwo może otrzymywać niepełną lub nieprecyzyjną informację zarządczą. Najczęściej w praktyce popełniane błędy auditorów to: niewłaściwe dokumentowanie wyników auditu, nieumiejętność komunikacji z różnymi typami rozmówców, czy też - pomimo znajomości procedur - słaba znajomość interpretacji wymagań normy.

PROGRAM SZKOLENIA

·         przypomnienie normy ISO 9001 oraz podejścia procesowego – jak sprawdzać poszczególne wymagania, jakie pytania i gdzie w firmie powinien zadać i zada auditor, jakich zapisów powinien szukać i będzie szukał;
·         przypomnienie cech auditora oraz zasad pracy zespołowej,
·         prezentacja wymagań zawartych w Wytycznych do audytowania systemów zarządzania
ISO 19011:2011,
·         zwrócenie uwagi na komunikatywność auditora (ustna, pisemna, niewerbalna),
·         zaprezentowanie sposobów komunikowania się z różnymi rodzajami rozmówców,
·         prezentacja sposobów sprawdzania zapisów,
·         rozpoznawanie niezgodności, obiektywne dowody,
·         praktyczne sposoby tworzenia raportów,
·         nauka tworzenia odpowiedniej atmosfery auditu i opanowywania trudnych sytuacji w jego trakcie, tworzenia atmosfery zaufania,
·         dokumentowanie auditu – planowanie auditu w kontekście procesowym, przygotowanie auditu i poprawne formułowanie wniosków z auditu;
·         nauka trafnego formułowania i zadawania pytań, tak aby audit nie był kontrolą.

Szkolenie kierowane jest do auditorów, którzy przeprowadzili co najmniej 2 audity wewnętrzne i chcą doskonalić swoją wiedzę w tym zakresie. Teoretyczna część szkolenia wzbogacona jest dużą ilością praktycznych ćwiczeń.

zapytaj o szczegółyzapytaj o szczegóływersja do drukuwersja do druku

Inne szkolenia z grupy Systemy zarządzania według norm