Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie Sprzątaczka biurowa 911207

Projekt pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”

Nr umowy: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia rozeznania rynku „Ekspert branżowy opisu informacji o zawodzie Sprzątaczka biurowa 911207nr 2/2017/RR

Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wolności 18a, 81-327 Gdyni (zwany dalej Zamawiającym) kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
a także zasadą efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dotycząca pełnienia funkcji „Eksperta branżowego opisu informacji o zawodzie Sprzątaczka biurowa 911207w projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Okres realizacji 02.01.2017 – 30.06.2017. Wartość projektu: 29.452.973,00 zł.

Załączone pliki

wersja do drukuwersja do druku