Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia, office@doradca.com.pl.
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. ul. Wolności 18a , a także wykonania ciążących obowiązków prawnych, obsługi zapytań i zgłoszeń, marketingu bezpośredniego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Dane osobowe bez wyraźnej Państwa zgody nie będą przekazywane stronie trzeciej, z zastrzeżeniem, że DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o. jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  • Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić po wyrażeniu zgody, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, nie później niż do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego po wykonaniu usługi. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie Państwa o naszych ofertach.

wersja do drukuwersja do druku