Przekształcenia własnościowe w gminach

Wodociągi i Kanalizacja, nr 11-12 (20-21)/2005

Ministerstwo Skarbu Państwa, realizując ustawowe zapisy dotyczące swojego nadzoru nad procesami przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej, w 2004 r. przeprowadziło największy do tej pory w Polsce Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych (PPPK), współfinansowany przez Unię Europejską i MSP. Objął on 150 przedsiębiorstw z ponad 100 gmin – wśród nich znaczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Przygotowanie pod kątem partnerstwa publiczno-prywatnego prawie 5% polskich podmiotów świadczących usługi komunalne przyniosło ogromny materiał badawczy [...].

Pożądane jest wypracowanie standardów świadczenia usług komunalnych, dzieki którym z pewnością proces odchodzenia od własności komunalnej byłby znacznie przyspieszony - gdyż wkrótce okazałoby się, że znacznie efektywniej można dojść do zaspokajania potrzeb mieszkańców na odpowiedniom poziomie, niekoniecznie z udziałem gminy jako wykonawcy.

Problemem jest taki podział kompetencji między szczebel lokalny i centralny, by nie naruszać kompetencji gmin, przy działaniach MSP zmierzających do inicjowania oraz monitorowania przekształceń, a także do upowszechniania dobrych doświadczeń. Wydaje się, że Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych stanowił dobry przykład tego rodzaju działań. W ponad 100 gminach rozpoczęła się konkretna dyskusja o prywatyzacji, w kilkudziesięciu przypadkach podjęto uchwały o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę lub o działaniach zmierzających do partnerstwa publiczno-prywatnego. W wielu gminach postulowano powtórzenie takiego programu - to jednak zależy od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Artykuły