Dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla inżyniera

Pismo PG, nr 9/2009, listopad 2009, s. 34

Trzy lata współpracy Wydziału Chemicznego PG z firmą doradczo-szkoleniową DORADCA Consultants Ltd.

W połowie maja br. zakończyło się szkolenie z Zarządzania Projektami. Wzięło w nim udział 12 studentów V roku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Tym samym Politechnika Gdańska dołączyła do grona ponad pięćdziesięciu uczelni z całej Europy wykorzystujących zaawansowane narzędzia informatyczne do nauki zarządzania projektami. Zarządzanie projektami stało się w ostatnich latach jedną z najczęściej wykorzystywanych form prowadzenia działalności w organizacjach. Jest to spowodowane głównie tym, że organizowanie pracy w zespołach projektowych wspiera efektywne zarządzanie zasobami firmy.

Projekt jest definiowany jako organizacja pracy, której celem jest wykonanie pewnej unikalnej pracy w oznaczonym okresie czasu i przy wykorzystaniu przydzielonych, ograniczonych zasobów (P. Wróblewski, Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005, s. 13). A zatem może być to wdrożenie nowego produktu, projekt infrastrukturalny, teleinformatyczny, prowadzenie różnorodnych inwestycji, przeprowadzenie akcji marketingowej, zorganizowanie specjalnych imprez, i inne.

Program przeprowadzonego szkolenia jest zgodny z uznaną na całym świecie metodologią zarządzania projektami wg Project Management Institute (PMI) oraz International Project Management Association (IPMA). Szkolenie prowadzone w nowoczesnej oraz wysoce efektywnej formule mieszanych technik edukacyjnych (ang. blended learning) pozwala uczącym na korzystanie z dwóch sprawdzonych metod szkoleniowych: nauki na odległość poprzez Internet (ang. elearning) oraz szkolenia tradycyjnego, w sali wykładowej (gra symulacyjna). Wspomniane szkolenie jest licencjonowanym produktem szwajcarskiej firmy STS Sauter Training & Simulation S.A., specjalizującej się w opracowywaniu produktów szkoleniowych w zakresie zarządzania projektami opartymi na najnowszych technologiach informatycznych. Programy szkoleniowe STS od lat sprzedawane są na całym świecie. Do tej pory przeszkolono 70 000 menedżerów projektów. Produkt przedstawiony studentom Politechniki Gdańskiej został w 2003 r. zaakceptowany przez PMI (Project Management Institute) jako zgodna z przyjętą przez tę organizację metodologią, a STS jest Akredytowaną przez PMI Placówką Edukacyjną (Registered Education Provider).

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wszystkie etapy zarządzania projektem – od momentu podjęcia decyzji o jego rozpoczęciu, aż po opracowanie wniosków końcowych. Ukończenie kursu może być pierwszym krokiem do certyfikacji wg wytycznych PMI i IPMA – największych na świecie organizacji zrzeszających menedżerów projektów (ukończenie kursu uprawnia uczestnika do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez PMI na poziomie “Certified Associate in Project Management”).

Szkolenie składało się z trzech części:

  • Część I – Warsztat wprowadzający – spotkanie stacjonarne poświęcone zapoznaniu z produktem i tematyką;
  • Część II – Nauka własna przez Internet (e-learning) – 18 godzin efektywnej pracy w ciągu 6 tygodni – nauka na odległość;
  • Część III – Gra symulacyjna „SimulTrain” – 1,5 dnia – spotkanie stacjonarne.

Przez cały czas jego trwania uczestnicy pracowali pod czujnym okiem trenera, który monitorował postępy w nauce, a w razie potrzeby stanowił wsparcie merytoryczne i techniczne. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wyboru wersji językowej spośród 12 dostępnych języków oraz dowolnego ich przełączania w trakcie nauki. Szczególnym elementem jest gra symulacyjna „SimulTrain”, bazująca na specjalnej aplikacji informatycznej. Uczestnicy pracowali w czteroosobowych zespołach projektowych. Ta część szkolenia umożliwiła im poprowadzenie faktycznego projektu, poznanie wielu typowych problemów w zarządzaniu projektami i nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi, zaobserwowanie rezultatów wcześniejszego planowania i podejmowanych decyzji. Pozwoliła zastosować teorię zarządzania zespołem projektowym, śledzić harmonogram prac, jakość i koszty projektu. Należy podkreślić, że grupy studenckie osiągnęły bardzo dobre wyniki w porównaniu z menedżerami doświadczonymi w prowadzeniu lub uczestniczeniu w pracach zespołów projektowych w przedsiębiorstwach.

Jak wynika z opinii studentów, uzyskanych po szkoleniu, formuła nauki przez Internet (ang. e-learning) umożliwiła im pracę we własnym tempie, w dowolnym czasie i miejscu. Uczestnicy szczególnie docenili praktyczne aspekty kursu – przykłady, ćwiczenia, listy kontrolne, funkcjonalność oprogramowania, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w aktywności organizacyjnej lub zawodowej, którą już prowadzą, a także odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji.

Oto kilka komentarzy uczestników:

  • Dowolność wyboru czasu i terminu pracy, wybór języka angielskiego;
  • Próba odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji, możliwość podejmowania decyzji, które mają widoczny skutek;
  • Odzwierciedlenia życia – choroba, przepracowanie, kwalifikacje i wspólne zależności między tymi czynnikami;
  • Możliwość uczenia się na błędach, elastyczność w nauczaniu, nauka we własnym środowisku i dostępność do szkolenia praktycznie w każdym miejscu;
  • Sam wybieram czas, gdy chciałem uzupełniać moduły, dostępność materiałów on-line do druku w PDF-ach;
  • Podejmowanie decyzji, przyczynowoskutkowy charakter.

Opisane powyżej szkolenie jest piątym z kolei projektem proponowanym studentom w ramach współpracy Wydziału Chemicznego z firmą doradczo-szkoleniową DORADCA Consultants Ltd. Od 2006 r. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej organizuje szkolenia w zakresie audytowania systemów zarządzania wg międzynarodowych norm: ISO 9001 – system zarządzania jakością, ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego, PN-N 18001 / OHSAS 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 17025 – system zarządzania laboratorium. Systemy zarządzania ustanowione wg wspomnianych międzynarodowych norm funkcjonują w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, niezależnie od branży. Utrzymywanie certyfikowanego systemu zarządzania obliguje organizację do systematycznego sprawdzania jej zgodności z przyjętymi wymaganiami poprzez audyty wewnętrzne. Działania te są prowadzone przez przeszkolonych w tym zakresie audytorów wewnętrznych.

Szkolenia dedykowane są szczególnie studentom ostatnich lat studiów, czyli IV oraz V roku oraz doktorantom. Do tej pory w szkoleniach udział wzięło ponad 1.140 szkolenio-uczestników. Znacząca część czasu szkoleniowego poświęcona jest praktycznym ćwiczeniom. Specyficzne jest organizowanie zajęć w grupach 20 osobowych, co pozwala każdemu uczestnikowi wziąć aktywny udział w licznych częściach praktycznych. Uczestnikom zaproponowano korzystną cenę, stanowiącą 25% rynkowej ceny podobnych specjalistycznych szkoleń. Jest to możliwe, ze względu na specyfikę grupy oraz bezpłatne udostępnianie sal przez Wydział Chemiczny. Ze względu na dostępność sal oraz plan zajęć większość szkoleń odbywa się w trybie sobotnio-niedzielnym.

Studenci Wydziału Chemicznego mają także możliwość uzyskania dofinansowania szkoleń przez Dziekana. Zobligowani są jedynie do złożenia odpowiedniego wniosku przed szkoleniem. (…). Z roku na rok rozszerzany jest zakres tematyczny proponowanych szkoleń. Programy szkoleniowe są opracowywane i prezentowane przez specjalistów – praktyków z firmy doradczo-szkoleniowej DORADCA Consultants Ltd. Studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, a przez to zwiększenia swojej szansy na rynku pracy. Zatrudnienie absolwenta posiadającego odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem jest wymierną korzyścią finansową dla każdego pracodawcy. Jest to szczególnie istotne w okresie spowolnienia gospodarczego. Wiele osób potwierdziło, że ukończenie opisywanych szkoleń i posiadanie dodatkowych certyfikatów bardzo pomogło im w uzyskaniu ciekawej pracy.

Lidia Wolska, Wydział Chemiczny

Joanna Gralak-Merchel, DORADCA Consultants Ltd. 

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Artykuły