Wyceny wartości przedsiębiorstw

Wartość przedsiębiorstwa jest wynikiem wyceny wyodrębnionej pod względem prawnym i ekonomicznym jednostki organizacyjnej, dysponującej określonym potencjałem w postaci majątku trwałego i obrotowego oraz różnych wartości i cech o charakterze niematerialnym. W zależności od celu wyceny, wartość tę określa się przy zastosowaniu różnych metod, takich jak: dochodowe, majątkowe, mieszane, porównawcze.

W gospodarce rynkowej istnieje wiele powodów wymuszających lub uzasadniających przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw. Do najważniejszych obszarów/zdarzeń wymagających wycen należą:

 • Transakcje kupna - sprzedaży przedsiębiorstw,
 • Przekształcenia własnościowe, likwidacje,
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie strategiczne w oparciu o kryterium kształtowanie wartości firmy,
 • Określenie wartości zabezpieczenia spłaty kredytów,
 • Aktualizacja wartości bilansowej aktywów (w tym wycena udziałów w spółkach),
 • Wprowadzanie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w odniesieniu do poszczególnych jednostek wchodzących w skład organizacji.

Korzyści płynące z zastosowania wycen przedsiębiorstw wynikają z ich podstawowych funkcji:

 • doradczej – między innymi dostarczanie niezbędnych danych dotyczących wartości przedsiębiorstwa w związku z realizacją transakcji kapitałowych;
 • argumentacyjnej - ściśle związanej z doradczą, pozwalającej na dobór informacji wzmacniających siłę przetargową każdej ze stron transakcji;
 • informacyjnej – dostarczanie informacji na temat standingu przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych;
 • zabezpieczającej – zabezpieczenie przed możliwością wyniknięcia sporów na tle wyceny, w szczególności w przypadkach przesunięć udziałów pomiędzy podmiotami tej samej grupy kapitałowej.

Wyceny adresowane są przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla zarządzania, analityków z instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne), Skarbu Państwa w odniesieniu do procesów prywatyzacyjnych oraz indywidualnych podmiotów zainteresowanych działalnością inwestycyjną.

wersja do drukuwersja do druku