Wyceny wartości marki

Liczne transakcje akwizycyjne przedsiębiorstw ostatnich 20 lat wskazały na wzrost znaczenia reputacji (marki) w procesie wyceny firm. Marka stanowi niematerialne aktywa przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach decydują o ich całkowitej wartości. Podobnie jak w przypadku wycen wartości przedsiębiorstw, wartość marki określa się przy zastosowaniu różnych metod, takich jak: dochodowe, kosztowe, rynkowe.

Korzyści z wyceny wartości marki wynikają z różnorodnych potrzeb zainteresowanych stron. Wycena marki znajduje miedzy innymi zastosowanie w:

  • Celach sprawozdawczości finansowej – w przypadku gdy regulacje rachunkowości zezwalają na ujmowanie marek w bilansach spółek. Pozwala to między innymi na poprawę ocen sytuacji finansowej.
  • Celach podatkowych – w przypadku gdy przepisy podatkowe umożliwiają amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Pozwala to na zwiększenie efektów tarczy podatkowej.
  • Procesach fuzji i przejęć – zarówno w przypadku zakupów całych przedsiębiorstw, jak również podczas zakupów/przejęć określonych znaków firmowych, czy innych aktywów niematerialnych.
  • Procesach związanych z zarządzaniem marką.
  • Przypadkach sprzedaży umów licencyjnych odnoszących się do korzystania z określonych praw do myśli, znaku itp.

Wyceny wartości marki adresowane są przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla zarządzania, analityków z instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne) oraz indywidualnych podmiotów zainteresowanych działalnością inwestycyjną.

Wycenialiśmy m.in. takie marki, jak MK Cafe, Saur Neptun Gdańsk, Diverse, Malma, Łączpol.

wersja do drukuwersja do druku