Doradca autorem modelu komparatora PPP dla PARP

Komparator PPP to narzędzie, umożliwiające porównanie wyników przedsięwzięcia w formule PPP z modelem tradycyjnym. We współpracy z Fundacją Centrum PPP, spółka Doradca opracowała wzorcowy model komparatora dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wraz z podręcznikiem - instrukcją użytkowania. Dodatkowo, przygotowano także arkusze służące ocenie ryzyka w projektach PPP. Dostępne są one na stronach PARP:

Narzędzia PPP - komparator i analiza ryzyka (PARP)

Wzorzec komparatora to narzędzie, które pozwala na samodzielne sprawdzenie, czy planowane przedsięwzięcie PPP przyniesie korzyści w stosunku do samodzielnej realizacji projektu przez podmiot publiczny oraz na ocenę różnych opcji realizacji projektu. Ma ono charakter uniwersalny, czego skutkiem są pewne uproszczenia w wyliczeniach np. przychodów czy kosztów projektu. Z drugiej strony „przetestowane” mogą być różne formy przedsięwzięć podejmowanych na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz na podstawie ustawy o ppp, z wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń i transferów majątku.

Drugim opracowanym dla PARP (i użytkowników - inicjatorów projektów PPP) narzędziem jest zestaw arkuszy, służących analizie i alokacji czynników ryzyka w ramach projektu PPP. Punktem wyjścia jest „długa lista” ryzyk, ocenianych pod względem potencjalnego wpływu na przedsięwzięcie. Istotne czynniki ryzyka są przypisywane stronom partnerstwa, co powinno ułatwić ich analizę i ocenę, czy zobowiązania z tytułu projektu będą powiększać dług publiczny. Dla czynników tych stworzono propozycję układu rejestru ryzyk – narzędzia, które może stać się podstawą dla systemu zarządzania ryzykiem w projekcie partnerstwa.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez spółkę Doradca narzędzia przyczynią się do upowszechnienia modelu PPP.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności